Kancelaria notarialna w Czeladzi

Witamy Państwa na stronie internetowej Kancelarii notariusza Rafała Szmala.

Notariusz jest mianowanym przez ministra sprawiedliwości prawnikiem notariatu, upoważnionym do dokonywania czynności notarialnych różnego rodzaju, którego funkcją jest zapewnienie bezpieczeństwa obrotu prawnego i jego zgodności z obowiązującym prawem.

W ramach swojej działalności, Kancelaria oferuje profesjonalną obsługę w zakresie dokonywania czynności notarialnych, takich jak sporządzanie wypisów i odpisów dokumentów, poświadczeń (w tym aktów poświadczenia dziedziczenia), aktów i umów notarialnych, spisywanie protokołów oraz doręczanie oświadczeń, w ramach powszechnie obowiązujących przepisów prawa, przy zachowaniu zasad etyki zawodowej.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się ze szczegółami  usług notarialnych świadczonych przez Kancelarię oraz do współpracy. Każda wizyta w biurze notarialnym powinna być poprzedzona wcześniejszym kontaktem telefonicznym lub mailowym, w celu ustalenia dogodnego terminu oraz omówienia kwestii dostarczenia odpowiednich dokumentów.

019829956

Świadczenie usług notarialnych

Do sporządzania aktów notarialnych, czy też dokonywania jakichkolwiek czynności notarialnych niezbędne jest dostarczenie kompletu odpowiednich dokumentów (osobiście, faksem lub za pośrednictwem Internetu), wystarczających do sporządzenia danej czynności. Aby zagwarantować sprawność obsługi notarialnej, dokumenty te należy dostarczyć przed ustalonym terminem wizyty w Kancelarii.

Czynności notarialne dokonywane są w siedzibie kancelarii, jednak jeżeli jest to uzasadnione szczególnymi okolicznościami, np. pobytem w szpitalu czy chorobą, bądź przemawia za tym charakter czynności, mogą zostać one wykonane poza siedzibą biura.

Etyka zawodowa notariusza

Notariusz jest zobowiązany do przestrzegania podstawowych zasad moralnych, a także zasad objętych Kodeksem Etyki Zawodowej Notariusza. Notariusz winien swą postawą i działaniem dawać dobre świadectwo zawodowi oraz dbać o powagę, honor i godność zawodu, a podstawowymi obowiązującymi go zasadami są: uczciwość, rzetelność, niezależność oraz bezstronność i zachowanie tajemnicy zawodowej.

Obowiązek zachowania tajemnicy, który dotyczy każdego rejenta, ma charakter publicznoprawny, ustanowiony jest w interesie Klientów, a nie profesji prawniczych, i jest konsekwencją wykonywania zawodu zaufania publicznego. Jest ona gwarancją właściwego wykonywania zawodu przez notariusza, tylko bowiem w przypadku, w którym informacje przekazywane notariuszowi będą w odpowiedni sposób chronione, a poufność relacji między nim a Klientem będzie w należyty sposób zabezpieczona, wystąpią należyte warunki do profesjonalnego wykonywania zawodu przez notariusza.

Obowiązek zachowania tajemnicy ustaje tylko wtedy, gdy notariusz składa zeznania przed sądem, chyba że ujawnienie tajemnicy zagraża dobru państwa lub ważnemu interesowi publicznego. W tych wypadkach od obowiązku zachowania tajemnicy może zwolnić notariusza minister sprawiedliwości.

019639555