> Oferta

Oferta

Notariusz Rafał Szmal

Oferta usług notarialnych Kancelarii

Kancelaria notarialna prowadzona przez Rafała Szmala świadczy kompleksowe usługi z zakresu obsługi notarialnej. Informujemy, że wszystkie czynności notarialne dokonywane są w siedzibie kancelarii, która mieści się w miejscowości Czeladź, położonej niedaleko Siemianowic Śląskich.

Zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie, notariusz dokonuje następujących czynności:

  • sporządzanie aktów notarialnych (w szczególności: umowy zbycia nieruchomości – darowizna, sprzedaż, zamiana, umowa spółki z o.o., status spółki akcyjnej, pełnomocnictwo, umowy majątkowe małżeńskie – tzw. intercyza, a ponadto czynności obejmujące spadek: testament, przyjęcie spadku, odrzucenie spadku, dział spadku)
  • sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia
  • sporządzanie poświadczeń: własnoręczności podpisu, zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem, daty okazania dokumentu, pozostawania osoby przy życiu w określonym miejscu
  • doręczanie oświadczeń
  • spisywanie protokołów
  • sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów
  • sporządzanie na żądanie stron: projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów
  • sporządzanie protestów, weksli i czeków
  • przyjmowanie na przechowanie: dokumentów, pieniędzy i papierów wartościowych
  • sporządzanie innych czynności wynikających z odrębnych przepisów
  • bezpłatna informacja w zakresie dokonywanych czynności i porad notarialnych
  • dokonywanie czynności notarialnych także poza siedzibą Kancelarii, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności

Zapraszamy do Kancelarii notarialnej

Aby skorzystać z usług Kancelarii Rafała Szmala w Czeladzi, prosimy o uprzedni kontakt w celu ustalenia terminu oraz omówienia kwestii dostarczenia niezbędnych dokumentów. Do kontaktu zachęcamy również w przypadku, gdyby mieli Państwo jakiekolwiek pytania odnośnie powyższej oferty.

Czynności notarialne

Notariusz ma obowiązek zachowania w tajemnicy okoliczności sprawy, o których został poinformowany ze względu na świadczone czynności notarialne (art. 18 § 1 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku – Prawo o notariacie). W ten sposób ustawodawca ustanowił tajemnicę notarialną, będącą rodzajem tajemnicy zawodowej, związana jest ona bowiem nierozerwalnie z wykonywaniem zawodu przez notariusza.

Notariusz może udzielić informacji o czynnościach, jakie zostały podjęte w ramach prowadzonych przez niego spraw, wyłącznie instytucjom oraz osobom, które są uprawnione do otrzymania wypisów dokumentów stwierdzających te czynności.

Notariusz przy sporządzaniu aktów notarialnych ma obowiązek pobrać od stron czynności podatki oraz opłaty sądowe (art. 7 Prawa o notariacie), a za sporządzenie czynności notarialnej pobiera wynagrodzenie, którego wysokość reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.